امین طهماسبی پور
  • دبیر کمیته بررسی کننده پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
محمد مهدی نجم بین
  • دبیر کارگروه نظام پیشنهادات
رسول صالحی
  • رئیس کمیته نظام پیشنهادات آبفا خوزستان

دبیرخانه نظام پیشنهادات - دبیر کارگروه نظام پیشنهادات