کارکنان - مشاهده مشخصات

امین طهماسبی پور
دبیران کمیته بررسی کننده پیشنهاد - دبیر کمیته بررسی کننده پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

777777

3

ارسال ایمیل

ارسال پیام به امین طهماسبی پور


امین طهماسبی پور
دبیران کمیته بررسی کننده پیشنهاد - دبیر کمیته بررسی کننده پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
سوابق تحصیلی و آموزشی

777777

توضیحات

3

ارتباط مستقیم