کارکنان - مشاهده مشخصات

رسول صالحی
دبیرخانه نظام پیشنهادات - رئیس کمیته نظام پیشنهادات آبفا خوزستان

کارشناسی

06133367061

1

ارسال ایمیل

ارسال پیام به رسول صالحی


رسول صالحی
دبیرخانه نظام پیشنهادات - رئیس کمیته نظام پیشنهادات آبفا خوزستان
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی

راه های تماس

06133367061

توضیحات

1

ارتباط مستقیم