کارکنان - مشاهده مشخصات

محمد مهدی نجم بین
دبیرخانه نظام پیشنهادات - دبیر کارگروه نظام پیشنهادات

کارشناسی ارشد

2

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد مهدی نجم بین


محمد مهدی نجم بین
دبیرخانه نظام پیشنهادات - دبیر کارگروه نظام پیشنهادات
سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد

راه های تماس

توضیحات

2

ارتباط مستقیم