محمد مهدی نجم بین

محمد مهدی نجم بین

دبیر کارگروه نظام پیشنهادات
رسول صالحی

رسول صالحی

رئیس کمیته نظام پیشنهادات آبفا خوزستان
امین طهماسبی پور

امین طهماسبی پور

دبیر کمیته بررسی کننده پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت