امین طهماسبی پور

امین طهماسبی پور

دبیر کمیته بررسی کننده پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
محمد مهدی نجم بین

محمد مهدی نجم بین

دبیر کارگروه نظام پیشنهادات
رسول صالحی

رسول صالحی

رئیس کمیته نظام پیشنهادات آبفا خوزستان